Beleidsplan 2019-2020

Inleiding

GO Sports 2020 heeft zich als doel gesteld om in de zomer van 2020 een groots regionaal (met een olympisch karakter) opgezet sportevenement te organiseren om het sporten in de gemeente Goeree-Overflakkee te promoten. Tevens wil de GO Sports 2020 de (sport)verenigingen een podium bieden om zichzelf te promoten voor en tijdens het evenement.

Door alle sporters, supporters, verenigingen en bedrijven samen te brengen is er een mogelijkheid om samen te werken en mensen in beweging te krijgen.

Het plan is om de organisatie van de GO Sports 2020 op te zetten.

Termijn van het beleidsplan

Activiteiten in 2019:

 • Business case maken
 • Sponsorplan ontwikkelen
 • Verenigingen enthousiasmeren en ondersteunen
 • Evenemententerrein concreet invulling geven
 • Gemeente betrekken en meenemen in de organisatie
 • Media plan met PR activiteiten ontwikkelen

Activiteiten in 2020:

 • Toewerken naar de realisatie van de GO Sports 2020
 • Begin van de kwalificaties
 • De realisatie van de GO Sports 2020

 

1. Missie/visie

Een groots sportevenement neerzetten om de inwoners van Goeree-Overflakkee te laten genieten van sport. Voor en door inwoners van Goeree-Overflakkee.

De drijfveer om de Go Sports 2020 te organiseren komt vanuit het ideaal om alle inwoners van Goeree-Overflakkee gezond en fit te laten zijn en het zorgen voor verbinding tussen burgers op Goeree-Overflakkee.

Uitgangspunt is dat iedereen kan en mag meedoen aan de GO Sports 2020

1.2 Doelstellingen

 • Het in contact brengen van de inwoners en verenigingen van het eiland op een leuke en afwisselende wijze met verschillende sporten.
 • Het neerzetten van een goede organisatie voor de GO Sports 2020.
  Om de doelstellingen te behalen zal er een kernteam samengesteld worden die de grote lijnen uitzet.

Het bedrijfsleven van de gemeente Goeree-Overflakkee zal betrokken worden tijdens de GO Sports 2020

1.3 Strategie

Er zal een kernteam samengesteld worden waarbij de aandachtsgebieden zijn:

 • Sportverenigingen
 • Sponsors
 • PR- mediaplan
 • Financiën
 • Evenemententerrein
 • Vrijwilligers

Er wordt een planning gemaakt tot en met de sportweek waarin de GO Sports 2020 gehouden zal worden. Hierin wordt per aandachtsgebied aangegeven wat wanneer wordt opgepakt.

Voorbeelden van activiteiten die zijn opgenomen:

 • Contacten met sportverenigingen worden onderhouden
 • Sponsors worden gezocht
 • Media (zowel online als offline) worden gebruikt voor promotie
 • Stichting wordt opgericht
 • Contacten met gemeente worden geïntensiveerd mbt sport, veiligheid en subsidie

2. Huidige situatie

Het fundament is gelegd en er wordt gebouwd aan het realiseren van het evenement. Sponsorplannen worden ontwikkeld, een begroting wordt opgesteld, gesprekken zijn gaande met gemeente. Er zijn inmiddels voldoende contactmomenten geweest met verenigingen en potentiële sponsoren om te weten dat er voldoende draagvlak is vanuit de gemeenschap van Goeree-Overflakkee om mee te doen aan de GO Sports 2020.
2.1 Activiteiten van de organisatie

Werkdoelen voor 2019:

 • Contact maken/onderhouden met sportverenigingen op Goeree-Overflakkee
 • Contact maken/onderhouden met (potentiële) sponsors
 • Nadere invulling van het evenemententerrein
 • Business case maken
 • Media plan uitvoeren
 • Gemeente GO betrekken bij de plannen voor het evenement

3. Organisatie

KvK nummer: 75110997
Fiscaal nummer: 860146649
ANBI status: in aanvraag

Bestuursleden Stichting GO Sports 2020:

Ben de Neef, voorzitter
06-37376212
b.d.neef@go-sports-2020.nl

Adrienne van Voorthuizen, penningmeester
06-48521407
administratie@go-sports-2020.nl

Jeroen de Boed, secretaris
06-57387010
facilitair@go-sports-2020.nl

3.1 Bestuur

Het bestuur van de stichting GO Sports 2020 is onbezoldigd.

Voorzitter: dhr. Ben de Neef
Penningmeester: mevr. Adrienne van Voorthuizen
Secretaris: dhr. Jeroen de Boed

3.2 Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst. De stichting GO Sports 2020 maakt gebruik van vrijwilligers. Om welke hoeveelheid dit zal gaan, is nog onduidelijk.

4. Financiën

De stichting GO Sports gaat uit van een uitgebreide en van een sobere versie van het evenement in de zomer van 2020.

Om de uitgebreide versie van het evenement te kunnen bekostigen is ca 280.000 euro nodig.
Om de sobere versie van het evenement te kunnen bekostigen is ca 75.000 euro nodig.

Als u inzicht wilt in deze begrotingscijfers kunt u mailen naar administratie@go-sports-2020.nl.

Beheer en besteding van het vermogen
De stichting heeft zich voorgenomen om alle beschikbaar gestelde gelden ten gunste van het evenement in de zomer van 2020 te besteden.

Het werven van gelden
Om het evenement te kunnen bekostigen worden subsidies en sponsors geworven.